Tietoa meistä

Pilkun perustamiskokous järjestettiin Helsingissä 13.4.2023. Kerhon puheenjohtajaksi valittiin Johanna Ahopelto, varapuheenjohtajaksi valittiin Ilkka Raatikainen, sihteeriksi valittiin Lars Miikki ja rahastonhoitajaksi valittiin Martti Annanmäki.

Pilkun säännöt

1. Kerhon tarkoitus 

Tekniikan akateemisten PILKKU-nimisen kerhon tarkoituksena on kiinnittää huomiota suomen kielen puhtauteen, erityispiirteisiin sekä kielen käyttöön erityisesti tekniikan alalla sekä toimia jäsentensä yhdyssiteenä, seurata ja edistää alansa ja yleensä tekniikan kehitystä Tekniikan Akateemiset ry:n sääntöjen 2§ hengessä. 

2. Tarkoituksen toteuttaminen 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi kerho järjestää kokous-, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, retkiä ja yhteisiä huvitilaisuuksia. Kerho voi antaa alaansa liittyviä lausuntoja. TEKin nimissä antamistaan lausunnoistaan kerho on velvollinen ilmoittamaan etukäteen TEKin hallitukselle. Kerho voi tarkoituksensa toteuttamiseksi olla yhteistoiminnassa muiden järjestöjen ja toimijoiden kanssa. 

3. Jäsenet 

Kerhon jäseneksi voi liittyä kuka tahansa TEKin jäsen, joka on kiinnostunut kerhon toiminnasta ja ilmoittanut haluavansa liittyä kerhoon. Kerhon jäseneksi voi liittyä myös henkilöitä, jotka eivät ole TEKin jäseniä. TEKin ei-jäsenillä ei kuitenkaan ole äänioikeutta kerhon kokouksissa, eivätkä he voi muodostaa enemmistöä kerhon johtokunnassa. Kerho voi kutsua kannattajajäseniksi yrityksiä ja yhteisöjä. Päätökset kannattajajäsenistä tekee johtokunnan kokous. Kannattajajäsenen edustaja voi osallistua kerhon toimintaan. Jos jäsen haluaa erota kerhosta, hänen tulee ilmoittaa siitä kerhon sihteerille kirjallisesti, esimerkiksi sähköpostilla. 

4. Jäsenmaksu 

Kerhon vuosikokous päättää kerhon henkilöjäseniä koskevasta vuotuisesta jäsenmaksusta. Kerho voi toimintansa tukemiseksi kerätä myös kannatusjäsenmaksuja ja hankkia muita tuloja. Päätökset kannatusjäsenmaksuista tekee kerhon johtokunta. Kerho voi kerätä rahastoja, joita käytetään siinä järjestyksessä kuin niistä kustakin on erikseen määrätty. Kerhotoiminnan menoja maksaa Tekniikan Akateemiset ry talousarvionsa mukaisesti. 

5. Johtokunta 

Kerhon johtokunnan muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja. Johtokunnan jäsenten toimikausi on kalenterivuosi. Vaalikokous valitsee johtokunnan (perustamiskokouksessa perustamiskokous). Kerhon johtokunta on päätösvaltainen, jos siinä on puheenjohtaja mukaan lukien enemmän kuin puolet jäsenistä paikalla. Kerhon nimen kirjoittavat sen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai hänen estyneenä ollessaan jonkun muun johtokunnan jäsenen kanssa. 

6. Kokoukset 

Kerhon vaalikokous pidetään ennen kalenterivuoden alkua. Siinä valitaan seuraavaksi toimikaudeksi puheenjohtaja ja johtokunta sekä päätetään seuraavan vuoden toimintasuunnitelmasta. Kerhon vuosikokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä. Siinä esitetään edellisen toimikauden toimintakertomus. Muihin kokouksiin kerho kokoontuu johtokunnan kutsusta. Kerho kutsutaan koolle sähköisellä jäsenkirjeellä tai muulla kerhon kokouksen päättämällä tavalla viimeistään viikkoa ennen kokousta. Äänestys toimitetaan vaadittaessa suljetulla lippuäänestyksellä. Yhdistyksen kokoukset voivat olla läsnä-, etä- tai hybridikokouksia. 

7. Kerhon säännöt 

Kerhon säännöt sekä niihin tehtävät muutokset hyväksyy kerhon kokous. Kokouksen päätös astuu voimaan heti, kun TEKin hallitus on päätöksen vahvistanut. 

8. Kerhon purkaminen 

Jos kerho puretaan, purkamisesta on päätettävä kolmessa perättäisessä vähintään kuukauden välein pidettävässä kerhon kokouksessa, joista vähintään toisen on oltava kerhon sääntömääräinen kokous. Kerhon arkisto ja mahdollinen omaisuus jäävät Tekniikan Akateemiset ry:lle. Jäljelle jäävät varat on käytettävä, mikäli mahdollista, kerhon alkuperäisen tarkoituksen mukaisesti. 

9. Sääntöjen voimaantulo 

Nämä säännöt hyväksytty kerhon kokouksessa 13.4.2023 ja vahvistettu TEKin hallituksen kokouksessa 9.5.2023.